Vragen? Bel ons:

0499-712610

 

Your Business in pro motion!

 

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van CreaGiftsWear

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. afnemer: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met verkoper een overeenkomst aangaat dan wel aan wie verkoper een aanbieding doet; b. dag: kalenderdag; c. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen verkoper en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst; d. partij: verkoper of afnemer; e. partijen: verkoper en afnemer gezamenlijk; f. verkoper: de besloten vennootschap Creagivity B.V., handelende onder de naam CreaGiftsWear, gevestigd te (5684 PT) Best aan De Dieze 24E, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18087107; g. voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (waaronder begrepen offertes) en overeenkomst tussen verkoper en afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Ieder aanbod van verkoper (waaronder begrepen offertes) is vrijblijvend en kan op ieder moment door verkoper herroepen worden, zo lang als afnemer het aanbod niet heeft aanvaard. 

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door afnemer van het aanbod van verkoper, dan wel het moment waarop verkoper start met de uitvoering van de overeenkomst. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de producten waarop de overeenkomst betrekking heeft. 

2.3 Indien afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, dan bevestigt verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

2.4 Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan verkoper verstrekte gegevens waarop verkoper zijn aanbieding heeft gebaseerd. 

2.5 Alle opgaven door verkoper van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van producten zijn met zorg gedaan, maar verkoper kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte foto’s, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen verkoper niet binden.

3. Prijzen 

3.1 De bij de aanbieding opgegeven prijzen gelden in Euro’s en exclusief BTW en/of andere heffingen. 

3.2 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en de datum van levering, heeft verkoper het recht om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging voorzienbaar was op het moment van aanbieding of bij het sluiten van de overeenkomst. Nadat de wijziging van de prijs is vastgesteld, is afnemer verplicht om de gewijzigde prijs te voldoen binnen dezelfde betalingstermijn als waarin de oorspronkelijke prijs diende te worden voldaan. 

3.3 Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst, dan is afnemer gerechtigd de overeenkomst binnen 10 dagen nadat hij
van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels aangetekend schrijven kosteloos te ontbinden. Verkoper is in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.

4. Betaling 

4.1 Betalingen door afnemer aan verkoper dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk een afwijkende betalingstermijn zijn overeengekomen. 

4.2 Blijft betaling binnen de gestelde termijn uit, dan is afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. 

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is verkoper gerechtigd een (vertragings-)rente van 2% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

4.4 Het niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoen door afnemer aan zijn betalingsverplichting geeft verkoper het recht nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat afnemer wel aan deze verplichting heeft voldaan. Daarnaast is verkoper in deze gevallen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding. 

4.5 Indien afnemer in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft verkoper het recht om de redelijke kosten die verkoper heeft moeten maken ter inning van zijn vordering, zowel in als buiten rechte, aan afnemer in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het nog verschuldigde bedrag belopen, met een minimum van € 75. 

4.6 Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan verkoper verschuldigde. 

4.7 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van afnemer niet op. 

4.8 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen van afnemer in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaalde facturen. 

4.9 Verkoper is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar zijn oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van afnemer te verlangen, waarbij verkoper gerechtigd is (verdere) leveringen op te schorten indien afnemer aan dit verzoek niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding.

5.  Levering 

5.1 Leveringstermijnen worden door verkoper bij benadering vastgesteld, uitgaande van levering onder de omstandigheden die hem bij het sluiten van de overeenkomst bekend zijn en onder voorwaarde van levering gedurende normale werktijden. 

5.2 Partijen kunnen evenwel in de overeenkomst bepalen dat de door verkoper opgegeven leveringstermijn een uiterste termijn betreft. Verkoper is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat afnemer hem schriftelijk heeft aangemaand binnen een redelijke termijn te leveren en levering niet alsnog binnen de gestelde redelijke termijn plaatsvindt. In dit laatste geval kan afnemer de overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden of opschorten, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van eventuele ontbindingsschade. 

5.3 Leveringstermijnen gaan in op het laatste van de volgende tijdstippen (voor zover van toepassing): (i.) de dag van totstandkoming van de overeenkomst; (ii.) de dag van ontvangst door verkoper van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, bestanden en dergelijke; (iii.) de dag van ontvangst door verkoper van hetgeen volgens de overeenkomst door afnemer dient te worden voldaan; en (iv.) de dag van ontvangst door verkoper van de geaccordeerde drukproef als bedoeld in artikel 7 lid 1. 

5.4 Het in gedeelten zenden van producten door verkoper is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is. 5.5 Verkoper heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd. 

5.6 Verkoper is gerechtigd meer- dan wel minderleveringen van maximaal 10% van de bestelde hoeveelheid uit te voeren en aan afnemer te berekenen. 

5.7 Tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn van verkoper (EXW Ex Works, conform Incoterms 2020).

6. Reclames 

6.1 Afnemer is verplicht de geleverde producten te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met de overeenkomst. Afnemer zal zorgvuldig omgaan met het geleverde en zal de producten slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is voor inspectie. 

6.2 Reclames c.q. klachten dienen door afnemer binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan verkoper kenbaar te worden gemaakt. Nadat de klacht verkoper heeft bereikt, zal verkoper zo spoedig mogelijk een naar eigen inzicht te bepalen onderzoek instellen naar de gegrondheid van deze klacht. 

6.3 Op verzoek van verkoper dient afnemer het geleverde aan verkoper retour te zenden. Terugzending mag slechts geschieden nadat verkoper daarom heeft verzocht en verzending geschiedt voor rekening en risico van afnemer. Een verzoek van verkoper tot terugzending impliceert geen enkele aanvaarding van aansprakelijkheid. 

6.4 Bij een gegronde klacht zal verkoper de verzendkosten aan afnemer vergoeden, echter deze mogen niet meer bedragen dan 200% van door verkoper gehanteerde tarieven voor het toezenden van goederen. 

6.5 In geval van een terechte en tijdige klacht is verkoper nimmer tot meer gehouden, dan over te aan tot herlevering van de producten waarop de klacht rust, dan wel te zijner keus een billijke schadevergoeding te betalen, welke nimmer hoger is dan het factuurbedrag of de waarde van de producten waarover is gereclameerd. 

6.6 Indien van een gebrek niet tijdig melding wordt gemaakt, dan komt afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

6.7 Indien afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Afnemer blijft in dat geval gehouden tot afname en betaling van de eventuele overige bestelde producten. 

6.8 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat, etc. kunnen nimmer grond voor reclamaties opleveren. 

6.9 Indien de overeenkomst betrekking heeft op de levering van maatwerkproducten, welke zijn geproduceerd aan de hand van de specifieke vereisten van Afnemer, geldt dat deze nimmer door Afnemer aan Verkoper kunnen worden geretourneerd.

7. Drukproef 

7.1 Indien overeengekomen, zal verkoper vooraf een drukproef op papier of per e-mail ter goedkeuring aan afnemer toesturen. Verkoper is verplicht de proefdruk direct na ontvangst te controleren en afnemer binnen 1 dag na ontvangst van akkoord te voorzien of te informeren over eventuele afwijkingen in formaten, (PMS-)kleuren, juistheid van logo’s, etc. 

7.2 Verkoper zal eerst na ontvangst van akkoord de order verder in behandeling nemen. Indien afnemer wijzing in de specificaties wenst nadat akkoord is gegeven op een drukproef, dan zullen alle aan deze wijziging verbonden kosten bij afnemer
in rekening worden gebracht. Tevens is verkoper in dat geval gerechtigd de leveringstermijn opnieuw vast te stellen. 

7.3 Afnemer blijft ten alle tijden verantwoordelijk om de proefdruk te controleren op formaten, (PMS-)kleuren, juistheid van logo’s, etc., ook al is het een herhalingsorder of al is het logo van afnemer al meerdere malen door verkoper bewerkt of uitgevoerd. 

7.4 Alle aan een drukproef verbonden kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen in overeengekomen prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Door afnemer aangeleverde materialen

8.1 Door afnemer aangeleverde materialen of bestanden worden door verkoper verwerkt op risico van afnemer. Verkoper staat niet in voor de geschiktheid van door afnemer aangeleverde materialen en geeft dienaangaande geen enkele garantie. 

8.2 Indien afnemer aan verkoper grondstoffen, hulpmaterialen, textiel of drukwerk ter beschikking stelt om te worden bedrukt, geborduurd of op enige andere wijze te worden verwerkt, dan vrijwaart afnemer verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de door afnemer aangeleverde materialen.

9. Eigendomsvoorbehoud 

9.1 Alle door verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat afnemer alle verplichtingen uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen betaling van de door verkoper verzonden facturen, alsmede eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde rente, kosten en schadevergoeding. 

9.2 Door verkoper geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door afnemer niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

9.3 Afnemer dient al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van verkoper veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is afnemer verplicht om deze derde(n) te wijzen op de eigendomsrechten van verkoper. Tevens is afnemer verplicht om verkoper van dergelijke gebeurtenissen onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

9.4 Indien afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper tekortschiet of verkoper goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugname zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welk in geen geval hoger zal zijn dan het oorspronkelijke factuurbedrag, verminderd met de kosten die verkoper heeft moeten maken om de zaken terug te nemen. 

9.5 In het geval verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan verkoper en door verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen.

10. Overmacht 

10.1 Verkoper is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen. 

10.3 Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

10.4 Voor zover verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

11. Aansprakelijkheid 

11.1 Verkoper is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is door Verkoper nadrukkelijk uitgesloten. 

11.2 Onder directe schade wordt tevens verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan verkoper toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden. 

11.3 Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van verkoper jegens afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het laagste bedrag van (i.) het bedrag van de afzonderlijk voor de betreffende producten bedongen prijs (excl. BTW); of (ii.) het bedrag dat door de verzekeraar aan verkoper is uitgekeerd uit hoofde van enige aansprakelijkheidsverzekering. 

11.4 Voor zover er een verzekering door Verkoper is afgesloten, is het maximaal door Verkoper aan Afnemer uit te keren bedrag nimmer hoger dan het bedrag dat de verzekering uitkeert. 

11.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade waartegen verkoper niet verzekerd is en op grond van de in de branche geldende gebruiken ook niet verzekerd had behoeven te zijn. 

11.6 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat verkoper is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

11.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

12. Intellectuele eigendom en afbeelden producten 

12.1 Alle door verkoper verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen, monsters, schetsen en overzichten in offertes of anderszins zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is afnemer niet toegestaan om zonder voorgaande toestemming van verkoper deze bescheiden te kopiëren of aan derden ter inzage te geven. Het auteursrecht op door verkoper vervaardigde zaken blijft te allen tijde bij verkoper berusten. 

12.2 Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk aan hem worden toegekend. Het is afnemer niet toegestaan de informatie ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen of daarvan kopieën te (laten) vervaardigen.

12.3 Afnemer vrijwaart verkoper voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk of enig recht van derden indien verkoper op verzoek van afnemer een bepaald beeld, tekening, logo, monster, model of een bepaalde vormgeving gebruikt heeft. 

12.4 Verkoper is gerechtigd geleverde producten en/of drukwerk, borduursels etc. van afnemer te fotograferen en af te beelden in zijn brochures, website of catalogussen ter ondersteuning van de verkoop van verkoper, zonder dat hier enige vergoeding of andere compensatie aan afnemer tegenover staat. 

12.5 Verkoper is gerechtigd de logo’s, (beeld)merken, (handels)namen en andere aanduidingen van afnemer te gebruiken voor promotionele activiteiten, onder andere in zijn brochures, website of catalogussen. Voor zover nodig verleent afnemer verkoper hierbij toestemming tot voornoemd gebruik.

13. Geheimhouding 

13.1 Partijen staan ervoor in dat zij alle van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zullen houden, ongeacht of deze informatie voorafgaand aan of na totstandkoming van de overeenkomst is ontvangen. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door verkoper of afnemer als zodanig is aangeduid. 

13.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van verkoper, is het afnemer niet toegestaan om van verkoper afkomstige vertrouwelijke informatie te delen met derden. 

13.3 Alle in het kader van de voor de uitvoering van de overeenkomst aan afnemer ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of overige informatie worden beschouwd als vertrouwelijke informatie. 

13.4 Afnemer dient desgevraagd en op eerste verzoek de vertrouwelijke informatie, inclusief alle kopieën daarvan, onverwijld te retourneren aan verkoper. 

13.5 Ingeval van overtreding door afnemer van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel, verbeurt afnemer aan verkoper een boete van € 2.500,- per overtreding, onverminderd het recht van verkoper om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

14. Ontbinding van de overeenkomst 

14.1 Indien afnemer één van zijn verplichtingen jegens verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt of zijn onderneming beëindigt, dan is verkoper bevoegd, zonder dat rechterlijke tussenkomst en/of een nadere ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van verkoper op schadevergoeding en alle andere rechten van verkoper in verband met ontbinding van de overeenkomst.

15. Toepasselijk recht en geschillen 

15.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant. 15.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

16. Slotbepalingen 

16.1 Verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 16.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing.  Versie maart 2020 

Back to top